Fjellkoret


§ 1. Navn
Korets navn er FJELLKORET, med adresse i Øygarden kommune i Vestland fylke.

§ 2. Formål
Koret skal være et blandakor med allsidig sangrepertoar som skal kombineres med sceniske oppsetninger.  Koret skal være politisk og religiøst nøytralt.

§ 3. Medlemskap
Koret skal organiseres slik at alle som har betalt forfalt kontingent er medlemmer av koret.  Permisjon innvilges for maksimum 1 år.

Styret kan gjøre unntak, dvs om koret er midt i et prosjekt og det er uhensiktsmessig for den permitterte å starte da, kan permisjon utvides. Etter 1 år kan koristen, om ønskelig, bli støttemedlem/ha passivt medlemskap.

Årsmøtet fastsetter kontingenten.

Støttemedlem får, på lik linje med faste medlemmer, informasjon og tilbud som er aktuelle for dem, men blir ikke sponset med midler fra korkassen. Støttemedlemskap gir ingen rettigheter for automatisk oppstart i koret, så medlemmet må søke på lik linje med andre som vil begynne.

§ 4. Årsmøte
Korets høyeste myndighet er allmøtet der alle medlemmene har møte- og stemmerett.  Den musikalske ledelse kan innkalle til allmøte, med talerett, men ikke med stemmerett.

Innkallingen til allmøte med saksliste skal skje med minst 14 dagers varsel til alle korets medlemmer.
Allmøte skal avholdes når styret eller minst 10 av korets medlemmer krever dette.  Det skal føres protokoll over alle vedtak på allmøte.  Allmøtet velger møteleder og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Alle valg i allmøte avgjøres med simpelt flertall.

Et årlig allmøte kalles årsmøte.  Korets regnskapsår følger kalenderåret, og ordinært årsmøte skal holdes hvert år medio februar.  På ordinært årsmøte skal følgende behandles:

 • Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
 • Vedta styrets årsberetning
 • Disponering av overskudd eller dekning av underskudd
 • Vedta neste års budsjett og handlingsplan
 • Vedta neste års kontingent
 • Valg etter vedtektenes § 6
 • Andre saker som, etter disse vedtekter, hører inn under allmøtet
 • Behandle innkomne saker

§ 5. Styret
Styret skal bestå av 5 medlemmer og 2 varemedlemmer og velges av årsmøtet.  Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og 2 styremedlemmer er til stede.  Det skal føres protokoll over styrevedtak.  Korets signatur innehas av leder eller 2 styremedlemmer i fellesskap.

Styrets leder velges av årsmøtet, for øvrig konstituerer styret seg selv med nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem.

Styret er ansvarlig for drift av koret ut fra vedtatt budsjett og handlingsplan.  Styret kan utpeke komiteer blant korets medlemmer for å ivareta ulike arbeidsoppgaver.  Styret utarbeider instruks for korets musikalske ledelse og er ansvarlig for oppfølging av denne.  Styret er ansvarlig for innkalling, forberedelse og gjennomføring av allmøte.

§ 6. Valg
Årsmøtet skal foreta følgende valg:

 • Inntil 5 styremedlemmer for 2 år
 • Styrets leder for 1 år
 • 2 vara medlemmer til styret for 1 år
 • Revisor for 1 år
 • Inntil 4 musikkrådsmedlemmer for 2 år fra hver    
 • Stemmegruppe med fadderansvar for 1 år
 • Valgkomité på min 2 personer for 1 år
 • Eventuelle komiteer etter behov

§ 7. Musikalsk ledelse
Det musikalske / kunstneriske ansvar innehas av musikkutvalget som skal bestå av de valgte musikkutvalgsmedlemmene, 1 representant fra styret samt den tilsatte musikalske ledelse. Musikkutvalget konstituerer seg selv.

§ 8. Oppløsning
Oppløsning kan vedtas på allmøte når minst 2/3 av de stemmeberettigede stemmer for oppløsning.
Det velges en komité som skal forvalte eiendeler og deretter innkalle til endelig avvikling.